Тренировка 1, Урок 10

Спасение по благодат


        „Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефес. 2:8-9). Спасението става по благодат, което означава, че то е незаслужено Божие благоволение. То е подарък, което от своя страна означава, че не може нито да се купи, нито да се заслужи. Това е едно учение, което често пъти много трудно се възприема от хора с религиозна нагласа. Често то се приема само отчасти или по начин, който отрича неговата истинност. в Стария Завет думата благодат означава „да бъдеш снизходителен и с доброта да се отнасяш към подчинения“. И това е сполучливо описание на онова, което Бог прави за нас. В Новия Завет думата благодат означава „благоволение, великодушие, доброта или подарък“. Това показва, че благодатта не може да се придобие, заслужи или купи – нито изцяло, нито отчасти. Спасението в Исус Христос е „дар от Бога“ и по никакъв начин не допуска да бъде заплатено на Този, който го дарява. Погрешни представи за благодатта Разумът на човека иска да го убеди, че той може с определени дела да заслужи пред Бога спасението си. Забележете какво казва Божието слово за подобни идеи.


1. Дела или действия като път към Бога. „Но ако е по благодат, не е вече от дела (Римл. 11:6). „Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост“ (Тит 3:5). Божията правда се вменява безвъзмездно „на тови, който не върши дела“ (Римл. 4:5). Този, който иска да спечели Божието благоволение за спасение чрез човешки дела, иска по този начин да направи Бога свой длъжник (Римл. 4:4). 2. Спазването на десетте заповеди. „Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха“ (Римл. 3:20). „… защото не сте под закон, а под благодат“ (Римл. 6:14). „Вие, които желаете да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта“ (Гал. 5:4). Противоречието се вижда ясно в Йн. 1:17: „Понеже законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос“. Нямаме основание да се хвалим с привилегията, че ни е позволено да имаме общение с Бога (Римл. 3:27). Няма никаква „стълба към Бога“, изградена върху човешка правда или религиозни упраждения. Хорат ане се спасяват чрез това, че се отказват от нещо, че търгуват с Бога или че със собствените си усилия допълват делото, което Той е извършил. Човек бива спасен не въз основа на собствените си дела; не затова, че съблюдава закона; не заради участие в религиозни ритуали; не и затова, че се опитва да направи Бога свой слъжник. Спасението става по благодат и само по благодат. Защо е необходима благодат? 1. Моралното състояние на човека. Той няма сила, за да може морално да се доближи до Бога (Римл. 5:6). Той е грешник (Римл. 3:9), враг на Бога (Кол. 1:21) и мъртъв в греховете си (Ефес. 2:1). Тогава как би могъл той да създаде сам от себе си път към Бога? 2. Съвършената святост на Бога. Със собствени усилия човек не би могъл никога да дойде при Бога. Божията святост стои далеч над човека, колкото и да е добър той (Исая 6:3-5). Бог в Своята благодат се смилява над човека. Какви са въздействията на благодатта? 1. Ние сме спасени по благодат (Римл. 3:24; 4:16). Към това човек не може да добави нищо. 2. Ние сме пазени по благодат (Йн. 10:28-29; 1. Петр. 1:5; 5:10). Той ни държи в ръката Си и ни пази чрез Своята сила. Ние не биваме пазени нито чрез закона (Гал. 3:2-3), нито чрез други дела. Ние живеем под благодатта, а не под закона (Римл. 6:14). 3. Ние стоим в благодатта (Римл. 5:2; 1. Петр. 5:12). На тази основа Бог общува с нас. 4. Ние живеем чрез благодат (Евр. 13:21; Филип. 2:13). Бог е, който действа в нас, за да ни направи годни за християнски живот. Предупреждение против злоупотреба с благодатта Никое от тези съждения не съдържа разрешение за съгрешаване или омаловажаване на нашето призвание за достоен за Бога живот. 1. Ние не грешим, за да се умножава благодатта (Римл. 6:1). 2. Ние не употребяваме Божията благодат като покривало за разпътен живот (Юда 4). Свободата не е повод за зли дела, а за преданост от любов (Гал. 5:13). 3. Ние сме спасени за добри дела (Ефес. 2:10; Тит 3:8). Ние не практикуваме грях (1. Йн. 3/9). Ние пазим Божието слово (1. Йн. 2:3- 5). Но това са плодовете на спасението, а не средствата да извоюваме Божието благоволение. Ние живеем за Бога, защото обичаме Господ Исус (Йн. 14:15,21). Уникалното християнско послание е евангелието на благодатта (Деян. 14:3; 20:24,32). Това евангелие произхожда от Бога на всяка благодат (1. Петр. 5:10), който ни приема с милост при престола на благодатта (Евр. 4:16). Това е един постоянен принцип на Божия характер и на Неговия начин на действие с нас. Ние никога не трябва да се приближаваме до Него с нагласата, че Той ни е задължен с нещо. УЧЕБНО РЪКОВОДСТВО КЪМ ЛЕКЦИЯ 10 Спасение по благодат Християнската вяра е уникална в наблягането върху факта на спасението по благодат. Другите религиозни системи, които искат да установят връзка с Бога, отчасти или изцяло отричат тази истина. Опитайте се да стигнете до едно сигурно разбиране на това учение, като отговорите на следните въпроси. 1. Спазването на десетте заповеди: а) е необходимо за спасението на християнина. б) трябва да се добави към делото на Христос на кръста. в) сега може напълно да бъде пренебрегнато. г) е съвършеният стандарт, който се изисква за постигане на Божията правда. в) не е нито едно от гореизброените неща. (Изберете един отговор.) 2. Благодат е, че Бог а) протяга ръка към тези, които не заслужават Неговата благодат. б) протяга ръка към тези, които заслужават Неговата благодат. в) протяга ръка към тези, които са заслужили Страшния съд. (Изберете един отговор.) 3. Според Светото Писание всички хора са: а) по принцип добри. б) по принцип търсят Бога. в) по принцип покварени. г) по принцип проявяват добра воля, но са слаби. (Изберете един отговор.) 4. Бог може да спасява грешници по благодат и въпреки това да бъде свят, защото: а) Христос е заел мястото на грешника и е пострадал за нас. б) Бог може да върши всичко, което поиска, дори да е противоречиво. в) грехът не е чак толкова сериозно нещо. г) това е дългът Му спрямо Неговото творение. (Изберете един отговор.) 5. Възпроизведете със собствени думи Ефес. 2:8-9. 6. Посочете в следните стихове по две неща, които са в противоречие. 1. Петр. 5:5 Юда 4 Гал. 5:4 Римл. 11:6 Римл. 4:4 7. Кои от следните библейски твърдения говорят за благодатта? а) „Прави това и ще живееш.“ б) „Обичай Господа, своя Бог.“ в) „Ние Го обичаме, защото Той най-напред ни е възлюбил.“ г) „Душата, която съгрешава, трябва да умре.“ (Изберете един отговор.) 8. Кое погрешно схващане за благодатта е коригирано в Юда 4 и 1. Петр. 2:16? 9. Какво бихте казали? Опишете със собствени думи какво означава за вас Божията благодат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × one =